Skip to main content

Vedtægter for Videnscenter for Professionel Personvurdering

Revideret og vedtaget på ordinær generalforsamling den 25. februar 2020.
 

Navn, formål og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Videnscenter for Professionel Personvurdering

og hjemstedet er København.
 

Formål

§ 2

Videnscentrets formål er, at arbejde for at erhvervsrettede personvurderinger[1] i Danmark sker med høj kvalitet, præcision og etik.  Videnscentret udarbejder retningslinier for personvurdering med beskrivelse af god standard for kvalitet, præcision og etik. Videnscentret arbejder for at fremme kendskabet til retningslinierne og anvendelsen heraf som en markedsstandard.

Foreningen følger udviklingen og forholder sig til relateret arbejde med retningslinier for professionel personvurdering både inden for og uden for landets grænser.

 

Medlemmer

§ 3

Som medlemmer af Videnscentret kan  efter ansøgning optages erhvervsvirksomheder, foreninger, organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2

 Ansøgning om medlemskab sker ved henvendelse til Videnscentret med angivelse af telefonnummer og adresse, samt med en skriftlig erklæring om, at man kan tilslutte sig foreningens formål og vil efterleve foreningens retningslinjer for personvurdering. Ved ansøgning om medlemskab angives endvidere hvilken medlemsgruppe (arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, udbydere af personvurdering, brugervirksomheder, fagpolitisk organisationer/læreanstalter eller øvrige medlemsgruppe, jf. § 7 stk. 2,) man ønskes at kategoriseres under. Bestyrelsen afgør hvilken medlemsgruppe medlemmet optages som.

Stk. 3

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Udmeldelse finder sted skriftligt uden at betalt kontingent tilbagebetales.

Stk. 5

Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder Videnscentrets formål eller som handler eller er til skade for Videnscentret. Et ekskluderet medlem kan kun genoptages såfremt 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen beslutter sig for at optage det tidligere medlem på ny.

Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra regnskabsårets udløb. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til Videnscentret er berigtiget.

Stk. 6

Et medlems tilhørsforhold til en specifik medlemsgruppe kan ændres på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte.

 

Generalforsamlingen

§ 4

Videnscentrets øverste ledelse er generalforsamlingen.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1/1 - 28/2 og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes med 3 ugers varsel indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når medlemmer repræsenterende mindst 1/4 af foreningens stemmer (jf. stk. 4) skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk. 3

Berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen er Videnscentrets medlemmer og bestyrelsen.

Stk. 4

Såfremt et medlem ønsker afstemning træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed efter stemmevægt, medmindre andet følger af vedtægterne. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem dog alene kan repræsentere sig selv og op til 2 andre medlemmer ved fuldmagt. Stemmevægten blandt medlemmerne er som følger:

·10 stemmer:      Organisationer, forbund og større virksomheder (500 eller flere medlemmer/ansatte)

·5 stemmer:        Store virksomheder (10 - 499 ansatte)

·2 stemmer:        Mellemstore virksomheder (3-9 ansatte)

·1 stemme:         Små virksomheder (1-2 ansatte)

·1 stemme:         Enkeltpersoner

Der føres referat over de trufne beslutninger.

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

·Valg af dirigent

·Bestyrelsens beretning

·Godkendelse af det reviderede regnskab

·Godkendelse af handlingsplan for næste års arbejde i foreningen

·Behandling af indkomne forslag

·Valg af bestyrelsesmedlemmer

·Valg af 2 kritiske revisorer (punktet er kun aktuelt, hvis der træffes beslutning om ikke at anvende statsautoriseret revisor til foreningens regnskabsaflæggelse, hvilket ellers er udgangspunktet)

·Fastsættelse af kontingent for det indeværende kalenderår

·Evt.

§ 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan foruden af bestyrelsen stilles af Videnscentrets medlemmer og skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse.

Foreningens aktiviteter

§ 6

Til at understøtte de i § 2 nævnte formål udarbejder bestyrelsen en årlig handlingsplan, der godkendes på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

§ 7

Videnscentrets daglige ledelse varetages af en bestyrelse,  der vælges af generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsen skal mellem generalforsamlingerne sikre, at foreningens drift sker på forsvarlig vis, at den på generalforsamlingen vedtagne handlingsplan gennemføres, at foreningens formål fremmes, ligesom bestyrelsen skal godkende optagelse af nye medlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsen består af maksimalt 17 medlemmer sammensat af relevante repræsentanter blandt Videnscentrets interessenter. Som minimum vælges 2 repræsentanter for arbejdsgiverorganisationer, 2 repræsentanter for lønmodtagerorganisationer, 2 repræsentanter for udbydere af personvurderinger, 2 repræsentanter for brugervirksomheder, 2 repræsentanter for fagpolitiske organisationer/læreanstalter samt 2 repræsentanter for øvrige medlemsgrupper. Hvis der ikke er det tilstrækkelige antal kandidater for en medlemsgruppe, kan der for en generalforsamlingsperiode indvælges en bestyrelsesrepræsentant med anden baggrund. Endeligt er der 5 pladser i bestyrelsen der kan besættes vilkårligt.

Stk. 3

Ved valg til bestyrelsen stemmes på de to kandidater indenfor hver medlemsgruppe man ønsker valgt. Valgt er de to kandidater, som inden for hver medlemsgruppe har fået flest stemmer. Hvis der alene er 2 kandidater for en enkelte medlemsgruppe, er de valgt og indgår ikke i afstemningen. Ved valget til de resterende pladser, stemmes på det antal kandidater (op til det maksimale antal), hvorefter de kandidater med flest stemmer er valgt. Kandidater der ikke har fået nogle stemmer vælges ikke til bestyrelsen uanset om der er plads indenfor en medlemsgruppe eller i bestyrelsen i det hele taget.

Stk. 4

Bestyrelsesmedlemmer vælges som repræsentanter for den organisation/virksomhed, de repræsenterer og organisationen/virksomheden kan indsætte suppleant i tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald o.lign. Enkeltmedlemmer kan dog vælges personligt.

Stk. 5

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand.

§ 8

Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet, samt når formanden ønsker det, eller mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 2

Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Stk. 3

Sekretæren fører referat over bestyrelsens beslutninger.

Stk. 4

Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører hos den organisation/virksomhed han/hun repræsenterer kan vedkommende fortsætte i bestyrelsen valgperioden ud hvis vedkommende ønsker dette. Derudover har medlemmet (organisationen/virksomheden) retten til at indsupplere en ny repræsentant i bestyrelsen i valgperioden. Dette betyder at bestyrelsen i særlige tilfælde kan bestå af mere end 17 ligebyrdige personer
 

Økonomi m.v.

§ 9

Medlemsorganisationer, virksomheder og enkeltmedlemmer opkræves kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der fastsættes 4 kontingentsatser for henholdsvis 1) organisationer/forbund og større virksomheder (over 500 ansatte), 2) mellemstore virksomheder (10-499 ansatte), 3) små virksomheder (1-9 ansatte) og 4) enkeltpersoner. Kontingentsatsen for studerende med gyldigt studiekort og pensionister fastsættes til kr.400  eksklusiv moms

Stk. 2

Regnskabsåret er kalenderåret.
 

Tegning og hæftelse

§ 10

Videnscentret forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke Videnscentrets medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

 

Vedtægtsændringer

§ 11

Vedtægtsændringer kan ske ved almindeligt flertal, jf. § 4, stk. 4, såvel på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, men forslag hertil skal forinden være meddelt medlemmerne og være medsendt dagsordenen. Tilsvarende gælder for forslag om fusion med andre foreninger.

Stk. 2

Opløsning af Videnscentret vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer på generalforsamlingen, jf. § 4, stk. 4. Samtidig tages der stilling til, hvorledes der skal forholdes til en even­tuel for­mue.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. december 2019.

 

Kristjan Jul Houmann, Formand                           

Helene H. Revald, Næstformand

Videnscenter for Professionel Personvurdering